Falugondnok állás

Alsótold Község Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Alsótold Község Önkormányzata

falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3069 Alsótold, Szabadság út 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Falugondnoki feladatok ellátása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működéséről szóló 1/200.(I.7) SzCsM rendelet és a fenntartó által elfogadott szakmai program alapján. A falugondnoki szolgálaton kívüli feladatok: az önkormányzati tulajdonban lévő épületek és azok berendezéseinek állagmegőrzési munkálataiban való részvétel, az épületek környezetének rendben tartása, közterületek karbantartásában való közreműködés, valamint egyéb településüzemeltetési feladatok ellátása, közösségi programok szervezésében való részvétel. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítása és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Szakmunkásképző intézet,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Falugondnoki alap- és továbbképzésen való részvétel vállalása
 • Egyészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Helyismeret
 • Empátia, jó kommunikációs és kapcsolatteremtő készség
 • Gépjármű vezetésében szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • Vezetői engedély másolat
 • 3 hónapnál nem régebbi hatóságierkölcsi bizonyítvány vagy kérelem benyújtását igazoló dokumentum
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2023. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sándor Szandra Éva polgármester nyújt, a +36 20 779 20 99-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak az Alsótold Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3069 Alsótold, Szabadság út 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szerepelő azonosító számot: ALS/320/2022., valamint a munkakör megnevezését: falugondnok vagy
 • Elektronikus úton Sándor Szandra Éva részére az alsotold@invitel.hu e-mail címen keresztül vagy
 • Személyesen: Sándor Szandra Éva, Nógrád megye, Alsótold, Szabadság út 6.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 • www.alsotold.hu honlapon – 2022. november 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további infromációt a www.alsotold.hu honlapon szerezhet.

Falugondnoki állás

Megszakítás